INFORMES,
DICTÀMENS, PERITATGES, CERTIFICATS I VALORACIONS

arquengi_peritatges-2

El nostre equip està format per Arquitectes Superiors, Aparelladors i Enginyers col·legiats dedicats, entre altres encàrrecs professionals, a realitzar Informes, Dictàmens, Peritatges i Valoracions.
Formem part de les llistes de pèrits dels jutjats en cas que aquests necessitin els nostres coneixements i, com a pèrits externs de l’empresa ASEMAS, mútua de seguros y reaseguros, (empresa especialitzada en assegurances d’arquitectes), realitzem múltiples peritatges i dictàmens judicials.
També formem part com a taxadors externs de l’empresa de taxacions immobiliàries TINSA, que realitza taxacions hipotecàries homologades per bancs i caixes.

Us oferim els següents serveis:

INFORMES: Exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de l’edifici (lesions, incompliments de normativa, etc.), preus, documents… o en l’examen de la qüestió que s’està considerant, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc.

DICTÀMENS: Exposició per escrit de la opinió que emet el tècnic sobre la qüestió sotmesa a consideració, i justificada científicament sobre la base de l’informe.

PERITATGES: Dictamen pericial, oral o escrit, que d’acord amb el que disposa la llei s’emet en un judici després de l’examen dels fets que se sotmeten a apreciació, exercitant els coneixements i la practica professional necessaris per discernir sobre ells.

CERTIFICATS: Document en el que s’assegura la veritat d’un fet.

VALORACIONS URBANÍSTIQUES: Consisteix en realitzar les actuacions necessàries per arribar a determinar el preu d’un sòl en una data determinada.

VALORACIONS INMOBILIÀRIES: Consisteix en realitzar les actuacions necessàries per arribar a determinar el preu d’un edifici o habitatge en una data determinada