Arquitectura

Projectar i construir un edifici de nova planta. Restaurar, rehabilitar, reformar edificis antics. Comprometre'ns amb l’entorn que ens envolta, treballant amb l’arquitectura bioclimàtica i els paràmetres de sostenibilitat com a base dels nostres dissenys. Per tot això, ARQUENGI és essencialment Arquitectura.

OBRA NOVA

ARQUENGI té experiència en el disseny d’edificis de nova planta per a qualsevol tipus d’ús (habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliars, equipaments, edificis comercials, etc). Els nostres tècnics estan a disposició dels clients per tal d’aconseguir espais confortables adequats a les seves necessitats. Projectar i construir un edifici de nova planta és un procés llarg i complex amb molts condicionants que s’han de tenir en compte: les característiques del solar, la normativa, la seva viabilitat econòmica, la redacció de la documentació necessària per obtenir la/les llicència/es (projecte bàsic, executiu, projectes d’altres tècnics) la direcció de l’obra, la coordinació dels diferents industrials i el constructor, etc.

Per això ARQUENGI ofereix diferents serveis ajustats a les necessitats de cada client, des de la redacció del projecte fins a l’entrega de l’obra. Oferim des del servei integral “claus en mà” on acompanyem al client des de l’inici fins a l’entrega de l’obra acabada sense que el client tingui cap més preocupació que la de triar i decidir el més adient per les seves necessitats (elecció del solar, disseny i redacció del projecte, direcció de l’obra, coordinació dels industrials i constructor, gestió de llicències…) o oferir assessorament tècnic en aquells aspectes concrets que necessiti.

REHABILITACIÓ I REFORMES

ARQUENGI està especialitzada en la restauració i rehabilitació de masies, cases de cos, edificis vells, etc. Els nostres tècnics coneixen com estan construïts aquest tipus d’edificis, de quins materials estan fets i les patologies més habituals que presenten i com resoldre‐les. D’aquesta manera, un cop rehabilitats, s’aconsegueix dotar‐los de les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i sostenibilitat adequades.

ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA I SOSTENIBILITAT

Des d’ARQUENGI estem compromesos amb l’entorn que ens envolta, per això treballem amb l’arquitectura bioclimàtica i els paràmetres de sostenibilitat com a base dels nostres dissenys. Volem aconseguir una arquitectura que s’adapti al medi ambient i aconsegueixi estalvi energètic de manera que sigui sensible a l’impacte que provoca a la natura.

L’objectiu de l’arquitectura bioclimàtica és el d’aconseguir el màxim confort per als futurs usuaris de l’edifici al mateix temps que es disminueix la demanda energètica de calefacció, refrigeració i enllumenat sense fer servir sistemes que impliquin consum d’energia. Tot això s’aconsegueix amb una bona elecció de la orientació de l’edifici, una bona definició de volums i obertures, amb el disseny d’elements específics com ara porxos, patis, etc, amb la selecció dels materials més adequats i sostenibles, aprofitant les característiques inherents del lloc on col∙loquem l’edifici i gestionant els recursos naturals que l’envolten (assolellament, vegetació, pluja, vent…).

Per altra banda, per obtenir edificis de baix consum energètic, també treballem amb la incorporació als projectes de sistemes que aprofitin les energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica, biomassa i eòlica) per tal de satisfer la demanda d’energia.