Reforma i ampliació d’habitatge

Lloc: Roses
Tipus
: Habitatge Unifamiliar entre mitgeres
Superfície: 185 m²