Comunitats de propietaris o gestors de finques

gestors finques

  • La INSPECCIÓ TÈCNICA (ITE), encarregada per la propietat de l’edifici i emissió i tramitació de l’informe tècnic per tal d’obtenir el certificat d’aptitud de l’Administració.
  • El PROJECTE I DIRECCIÓ de les intervencions de millora i rehabilitació dels edificis (reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal·lacions, millora de les condicions d’accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l’edifici, etc.).
  • La GESTIÓ DE LLICÈNCIES necessàries per portar a terme les obres.
  • Redacció i seguiment de la planificació de les actuacions per a la CONSERVACIÓ i el bon MANTENIMENT de l’edifici, incloent els projectes o documentacions tècniques requerides per l’Administració.
  • Elaboració del LLIBRE DE L’EDIFICI i, en particular, el Document d’Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l’edifici.
  • Projectes i Gestió de LLICÈNCIES D’ACTIVITAT i obertura de locals, per obertura de negocis, botigues…
  • PROJECTES D’INSTAL∙LACIONS com per exemple reforma d’instal∙lacions de calefacció, d’electricitat, de telecomunicacions…
  • ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES com per exemple eliminació d’escalons, col∙locació d’ascensors i rampes…
  • I, en general, qualsevol servei relacionat amb l’edificació, la rehabilitació, les reformes i la gestió de les obres.